Skip to main content

Privacy Statement & Cookie Policy

 

Deze privacy statement is van toepassing op de website www.earnie.hr. Dit is een website voor de diensten aangeboden door Prato NV (KBO 0454.896.841), Kempische Steenweg 293/35, 3500 Hasselt (RPR Antwerpen, afdeling Hasselt), hierna afgekort tot Prato.

De website maakt gebruik van cookies. Meer gedetailleerde informatie over het soort gebruikte cookies en hun toepassing vindt u hieronder terug. Daarnaast biedt de website de mogelijkheid om gebruik te maken van een contactformulier en/of contact op te nemen per e-mail evenals een registratie voor de nieuwsbrief. Deze opsomming is echter niet restrictief. Niet opgesomde en/of desgevallend nieuwe websitetoepassingen vallen eveneens automatisch onder onderhavige privacy statement.

1. Verzameling van de gegevens

Ingevolge het gebruik van de website, contactgegevens en overige diensten kunnen een aantal persoonsgegevens verzameld worden. Onder “persoonsgegevens” wordt verstaan alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijke persoon (hierna afgekort “gegevens”). De gegevens kunnen op verschillende manieren worden ingezameld, niet limitatief, met name wanneer:

 • U zich registreert op onze site
 • U gebruik maakt van onze diensten
 • U contact met ons opneemt via een (online) contactformulier, e-mail, e.d.
 • U zich abonneert op onze nieuwsbrief en/of gelinkt bent met sociale media
 • U eventueel deelneemt aan enquêtes

Onze onderneming kan uw gegevens rechtstreeks inzamelen of via derden verkrijgen voor zover u hiertoe uw toestemming heeft gegeven.

2. Categorieën van gegevens en verwerking

Met betrekking tot de gegevens kunnen door Prato volgende categorieën worden verzameld en worden verwerkt, niet limitatief:

 • Administratieve gegevens en contactgegevens vb. naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, taalvoorkeur. Deze gegevens worden verwerkt om u correct te kunnen identificeren en te kunnen contacteren i.k.v. de door Prato aangeboden diensten.
 • Bepaalde technische (vb. IP adres) of algemene gegevens. Dit om zicht te krijgen over de functionaliteiten van onze website en het gebruik ervan en voor eventuele marketingstrategieën, studies en statistieken.

De gegevens worden bewaard zolang wij u er effectief mee van dienst kunnen zijn conform dit privacybeleid of conform de wettelijk opgelegde termijnen. Uiteraard heeft u steeds het recht zich te beroepen op uw rechten zoals onderhavig weergegeven.

3. Doorgifte van gegevens

Prato zal in geen enkel geval de verstrekte en verzamelde persoonsgegevens meedelen aan derden tenzij u ons daarvoor vooraf uitdrukkelijk de toestemming voor geeft of tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening.

Wij wensen te benadrukken dat bedrijven/kantoren die behoren tot onze ondernemingsgroep niet beschouwd worden als derden in zoverre zij de gegevens verwerken in opdracht van Prato. In bepaalde gevallen hebben wij de wettelijke verplichting om bepaalde persoonlijke gegevens over u te bewaren en/of mee te delen aan overheidsinstanties en/of gerechtelijke instanties.

Bovendien kan onze onderneming beroep doen op onderaannemers teneinde een deel van onze diensten aan hen uit te besteden zoals onder andere ICT bedrijven die instaan voor onderhoud en beheer van de websites/interne registratiesystemen, marketingbureaus, … Wij zien er op toe dat deze onderaannemers uw gegevens als een goede huisvader beheren en dit verwerken conform “de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens”.

4. Veiligheid

Prato beoogt om, binnen de stand van de techniek, alle noodzakelijke technische, juridische en organisatorische maatregelen te treffen om de verstrekte en verzamelde persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging of andere ongeoorloofde verwerking van persoonsgegevens.

Hiertoe maakt onze onderneming gebruik van onder meer encryptie om de communicatie tussen de server en uw computer voor bepaalde gegevens te beveiligen. Verder wordt er gebruik gemaakt van onder andere firewalls, antivirussystemen en een interne paswoordbeveiliging van het registratiesysteem. Het aantal personeelsleden dat toegang heeft tot uw persoonsgegevens is eveneens beperkt tot de daartoe door de onderneming aangestelde personen en voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taken. De verwerking zal daarenboven gebeuren met inachtneming van “de wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (30/07/2018)”.

Indien de website gebruik maakt van een registratie waarbij u een account aanmaakt zal dit middels een login en wachtwoord beveiligd worden. We adviseren u om te kiezen voor een zo sterk mogelijk wachtwoord, geen gebruik te maken van automatische opslagmogelijkheden (door uw browser) en uw wachtwoord niet te delen.

5. Rechten m.b.t. de verzamelde gegevens

Elke gebruiker wiens gegevens worden verwerkt, kan diens persoonlijke gegevens inkijken, ze laten verbeteren, overdragen, beperken, zich tegen de verwerking verzetten of ze laten verwijderen overeenkomstig de bepalingen voorzien in “de wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (30/07/2018) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 26 april 2016 (AVG/GDPR)”.

De gebruiker stuurt hiertoe een brief met een kopie van diens identiteitskaart naar het hogervermelde adres, of stuurt een e-mail met dezelfde gegevens naar privacy [at] prato [dot] be. Indien het antwoord geen voldoening zou verschaffen en de gebruiker meent dat zijn/haar rechten i.k.v. de verwerking van zijn persoonsgegevens worden geschonden kan zich wenden tot de toezichthoudende autoriteit (Gegevensbeschermingsautoriteit). Voor actuele contactgegevens zie www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

6. Minderjarigen en gebruik van de website

Prato acht de privacybescherming van minderjarigen erg belangrijk en moedigt ouders aan om actief betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Onze onderneming zal niet doelbewust of opzettelijk persoonlijke gegevens van minderjarigen via haar website verzamelen. Zij moedigt minderjarigen aan, indien zij de website en/of toepassingen gebruiken en daarbij hun contactgegevens wensen over te maken, hun ouders voorafgaandelijk hiervan in te lichten en hun mening te vragen. Prato adviseert eveneens dat de minderjarige en hun ouders de privacystatement vooraf aandachtig lezen. Voor bepaalde verzoeken van de minderjarige gebruiker kan onze onderneming eerst om de toestemming van de ouders verzoeken. Wij behouden het recht om desgevallend naar de leeftijd van de gebruiker te vragen, doch kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld indien wij niet kunnen weten dat het de persoonsgegevens van een minderjarige betreft.

7. Cookies

Zoals vereist door artikel 129, 1° van de Wet elektronische communicatie van 13 juni 2005 wil Prato de bezoekers van haar websites informeren over het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van de computer van websitebezoekers worden gezet. Ze bevatten informatie zoals bijvoorbeeld de taalvoorkeur van de surfer, zodat die informatie niet opnieuw moet worden ingeven bij een volgend bezoek aan dezelfde website. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt. Als u niet wilt dat een website cookies op uw computer plaatst, kunt u uw browser zo instellen.

Soorten cookies die gebruikt kunnen worden

Cookies kunnen worden onderverdeeld naargelang hun oorsprong, hun functie en hun levensduur.

 • First party cookies zijn die cookies die geplaatst worden door een website die op dat moment bezocht wordt door de gebruiker (b.v. cookies geplaatst door Prato ).
 • Third-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een andere domeinnaam dan die van de website die bezocht wordt door de gebruiker. Als een gebruiker een website bezoekt en een derde partij een cookie plaatst via die website, dan is dit een third-party cookie (b.v. cookies geplaatst door Google, Twitter en Facebook).
 • Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert (b.v. cookies voor login of registratie, taalvoorkeuren). Functionele cookies zijn logischerwijs first party cookies.
 • Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Zij hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van de website. Cookies met statistische doeleinden laten toe om na te gaan welke pagina’s van de website u bezoekt, waar uw computer gelokaliseerd is etc. Cookies met sociale doeleinden maken het de gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte website via sociale media rechtstreeks te delen met anderen. Cookies met targeting doeleinden laten toe dat op basis van uw surfgedrag een profiel wordt opgebouwd zodat de vertoonde advertenties worden afgestemd op uw interesses. Cookies met commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker werden getoond. Niet functionele cookies kunnen first party of third party cookies zijn.
 • Permanente cookies: Deze cookies blijven op het apparaat van de gebruiker aanwezig voor de duur bepaald in de cookie. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker de website bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (b.v. cookies geplaatst door sociale media zoals Twitter, Facebook, Google Analytics etc). De meeste niet-functionele cookies zijn permanente cookies.
 • Sessie cookies: Deze cookies laten ons toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browsersessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer zij het browserscherm sluiten. Sessie cookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra u de browser afsluit, worden alle sessie cookies verwijderd. De meeste functionele cookies zijn sessie cookies.

Welke cookies gebruikt de website?

De website maakt in het bijzonder gebruik van cookies in het kader van Google Analytics. Met Google Analytics worden de bezoekersstromen, verkeersstromen en paginaweergaves gemeten (vb. op welke wijze de gebruiker op de website terecht komt, welke pagina’s werden bezocht en hoe lang een bezoek duurde).

 • Cookienaam= “_ga”, wordt gebruikt om gebruikers te kunnen onderscheiden, verloopt na twee jaar.
 • Cookienaam=”_gid”, wordt gebruikt om gebruikers te kunnen onderscheiden, verloopt na 24 uren.
 • Cookienaam=”_gat”, wordt gebruikt om de hoeveelheid aanvragen te controleren en het verzamelen van data te beperken op druk bezochte sites, verloopt na 10 minuten.

De website voorziet in sociale media knoppen. Deze geven de optie om bepaalde content te delen met het netwerk van de gebruiker. Deze weergegeven iconen vormen enkel een link naar de aanbieder van de betreffende sociale media (vb. Facebook, Twitter). Deze kunnen vervolgens cookies plaatsen.

Voor eventuele cookies geplaatst door derde partijen verwijzen wij u graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij kunnen geen enkele invloed uitoefenen op de inhoud van die verklaringen noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

Hoe zet u cookies uit?

Zoals hierboven uiteengezet heeft het gebruik van cookies een bepaald nut. Hou er dus rekening mee dat wanneer u deze uitschakelt bepaalde grafische elementen misschien niet mooi zullen verschijnen of dat u bepaalde applicaties niet zult kunnen gebruiken.

Als u de cookies toch wenst te blokkeren kan u dit, afhankelijk van de browser die u gebruikt, als volgt doen:

 • Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/nl-NL/windows7/Block-enable-or-allow-cookies
 • Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&answer=95647
 • Firefox: http://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren?redirectlocale=nl&redirectslug=Cookies+in-+en+uitschakelen
 • Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

8. Links naar andere websites of applicaties

Deze website bevat links naar sites van onze partners. Prato kan niet garanderen dat deze websites een privacybeleid naleven overeenkomstig “de wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (30/07/2018) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 26 april 2016 (AVG/GDPR)” ten opzicht van de verwerking van persoonsgegevens. We raden gebruikers dus aan dit zelf na te gaan door de privacyclausules te raadplegen die op iedere website moeten voorkomen.

9. Wijzigingen

Prato reserveert het recht om deze privacyverklaring te wijzigen. Iedere aanpassing zal op de website gepubliceerd worden. Wanneer u gebruik maakt van deze website bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van de (gewijzigde) privacystatement. Het verdient daarom de aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt. Deze versie werd laatst gewijzigd d.d. januari 2020.

10. Contact

Hebt u na het lezen van deze verklaring nog vragen, dan kan u steeds contact opnemen met ons via privacy [at] prato [dot] be of via brief aan bovenvernoemd adres.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.